Промени в концесионното законодателство и новите концесии по време на извънредното положение

автори: Борис Николов, Велимир Димитров, Иван Желев, Христо Сираков

В последните дни сме свидетели на множество законодателни инициативи, които касаят начина ни на живот. Повечето са обект на редица коментари от страна на доктрината. Тази статия има за цел да информира читателите за няколко процедури по възлагане на концесии, които останаха извън обществения фокус.


Законови промени

Още в деня на обявяване на Извънредното положение беше променен Законът за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Става въпрос за заличаване на текста на чл. 17, ал. 2, т. 9. ЗУЧК. До преди отмяната текстът гласеше:


Промяна на предназначението на земеделски земи и поземлени имоти в горските територии може да стане само с влязъл в сила ПУП[1] (за разлика от ал. 1, където е нужен ОУП[2]) за „обекти в райони за целенасочена подкрепа от държавата по Закона за регионалното развитие въз основа на решение на общинския съвет“.


Нормите на чл. 17 ЗУЧК са били обект на контрол за конституционосъобразност. С РКС №12/2013 г. се обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 17 ал. 2 т. 6 ЗУЧК. С оглед на постановеното в РКС №3/2020 г., НС трябва да регулира последиците от прилагането на въпросната разпоредба, тоест възникналите въз основа на обявения за противоконституционен текст правоотношения. В решението се казва следното: „По отношение на заварените от решението на Конституционния съд неприключени правоотношения и правоотношенията, предмет на висящи съдебни производства, противоконституционният закон не се прилага. Народното събрание урежда правните последици от прилагането на обявения за противоконституционен закон.“ Такова регулиране на последиците не е станало към днешна дата. В чл.17, ал. 2. т. 6 става въпрос за необходимостта само от ПУП за „обекти със сертификат за клас инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите“, когато се предвижда промяна на предназначението на земеделски земи и поземлени имоти в горските територии. Въпреки че контролът на Конституционния съд се разпростира само до въпросната т.6, на практика становището на съдиите обхваща съдържанието на цялата разпоредба:

„Следва да се има предвид,че когато е изработен ПУП, без да има наличие на ОУП, при изготвянето на ОУП (неопределено кога в бъдеще) този общ план ще трябва да се съобразява с вече изработени и реализирани за имот или група имоти подробни устройствени планове … именно при регулирането на отношенията по развитие на Черноморското крайбрежие се вижда необходимостта от ОУП за преодоляване противоконституционни практики на нарушаване и заобикаляне на задължението по чл. 15[3] и чл. 55[4] от Конституцията … целта е да се направи недопустимо и да се осуети извършването на дейност, която би нанесла екологични вреди. Това се отнася не само до екологичните замърсявания, но и до всички дейности, когато се засягат природните условия на живот. Трябва не само да се констатират определени факти и обществото да бъде поставено пред „свършен факт”, чиито вредни последици да отстранява, а да не се допусне нарушаване на екологичната среда по пътя на използване на изключение от общата нормативна уредба.“

От тази гледна точка, направеното изменение може да се оцени като положително, тъй като, както заключва и самият КС, общото правило (по чл. 17 ал. 1) трябва да се прилага с предимство пред изключенията (по чл. 17 ал. 2). В противен случай, специалните правила биха се превърнали в общи.


Възлагане на концесии

Освен законодателни промени, са налице и конкретни нови процедури по възлагане на концесии. На първо място, с Решение № 308 от 07.05.2020 г. се открива процедура по възлагане на концесия за морски плаж „Градина“ – Част 1. Общата площ, предмет на предстоящата концесия, е 48 134 кв. м. Минималното годишно възнаграждение е предвидено в размер на 42 767,76 лв без ДДС. Безспорно най-интересната част от това решение е дългият период, за който ще бъде сключен договорът за концесия, а именно 20 години. Това е само с 5 г. по-малко от законоустановения в чл. 34 ал. 1 ЗК максимум от 25 г. Все пак, в самото решение е дадена възможност за продължаване на концесията, стига законът да го позволява. Концесионерът ще има право да предоставя стандартните услуги, сред които заведения за бързо обслужване, спортно-развлекателни услуги, здравни и рехабилитационни услуги, отдаване на шезлонги и чадъри.


На следващо място, с Решение № 307 ОТ 7 май 2020 г. е открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Робинзон“, община Несебър, област Бургас, с обща площ 18 766 кв.м. Прилежащата акватория, включена в обекта на концесията, е с широчина 200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж. Към обекта на концесията се включват принадлежности, които се определят с концесионния договор или с допълнително споразумение към него, изброени от точка 1.6.1-1.6.3. Съгласно т.4 от решението, срокът за концесията е 4 години и не може да се продължава, освен ако действащото законодателство го позволява. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 63 955,56 лв. без ДДС. Интересен е фактът, че това е повече от определеното за плаж „Градина“ – част 1. Участниците в откритата процедура за концесия следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности с предмет – идентичен или сходен с този на концесията за морски плажове и че разполагат с необходимия човешки ресурс за извършване на услугите, предмет на концесията. Всеки участник следва да предостави доказателства за осигуряването или за наличието и произхода на средствата, необходими за изпълнението на предложената от него оферта.


Открита е и процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Дюни“, община Созопол, област Бургас с Решение № 309 на Министерски съвет. Общата площ на обекта на концесията е 32 414 кв. м., от които активната плажна площ след субстракция на инфраструктурните елементи и дюните, разположени на плажа, остава 29 272 кв. м. Както и при концесионния договор за „Градина“, впечатление прави дългият срок от 20 години. Установеният по методиката на МС минимум за годишно концесионно възнагреждение е 147 435,06 лв. без ДДС. Такава сума е значително по-голяма от предвиденото възнаграждение за „Градина“, чиято площ обаче надминава почти двойно тази на "Дюни". Сред задълженията на концесионера има такива от жизнена важност за нормалното провеждане на туристическа дейност, здравето на гражданите, опазване на природното богатство и запазване на биоразнообразието по българското черноморско крайбрежие.[1] Подробен устройствен план – бел. на автора

[2] Общ устройствен план – бел. на автора [3]Съдържанието на чл. 15. КРБ: Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната. [4]Съдържанието на чл. 55. КРБ: Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square