Абсолютната давност в гражданското право. План на Уебинара.


Уважаеми колеги,

С оглед по-добрата Ви предварителна подготовка споделяме въпросите, на които нашият гост-лектор ще отговори:I. Понятие за абсолютна давност. Ефекти на абсолютната давност;

1. Понятие за абсолютна давност

1.1. Абсолютната давност в публичното право

1.2. Абсолютната давност в частното право

1.3. Абсолютната давност – материално или процесуално право?

2. Фактически състав

2.1. Изискуемо вземане?

2.1.1. Може ли д


а се погаси по давност вземане, което не е изискуемо?

2.1.2. Може ли да се отсрочва или разсрочва неизискуемо вземане?

2.2. Период от време

3. Ефекти на абсолютната давност

3.1. Погасява се самото вземане или се погасява възможността правото да бъде защитено по съдебен ред?

3.2. Допустимо ли е доброволно изпълнение на вземане, което е погасено с абсолютна давност?

3.3. Съотношение на абсолютната давност с основните принципи на гражданското (облигационното) право

II. Необходими отграничения

1. „Обикновена“ погасителна давност и абсолютна давност

1.1. Разграничен


ие от гледна точка на фактическия състав

1.2. Разграничение


от гледна точка на ефекта

2. Абсолютна давност и преклузивни срокове

III. Практически проблеми

1. Проблемът за „вечния длъжник“, абсолютната давност, несъстоятелността на физически лица и фината настройка на частноправните институти

1.1 Абсолютната давност като „панацея“. Изключения от приложението на института. Критика на законодателното разрешение на чл. 112а, ал. 2 ЗЗД (проект)

1.2. Абсолютна давност vs. несъстоятелност на физическите лица

1.3. Необходимо ли е преосмисляне и пренастройка на частноправната система?

2. Абсолютна давност и граждански процес

3. Абсолютна давност и проблемът за правната сигурност и предвидимост в контекста на Конституцията и Протокол № 1 към КЗПЧОС

4. Някои проблеми на икономическия анализ на правото във връзка с абсолютната давност


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square