За кръжоците 

     

 

       Клубът на юриста "Теодор Пиперков" си партнира активно с останалите студентски организации, които осъществяват дейността си в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Сред тях се открояват Кръжоците по римско право, гражданско и търговско право, наказателно право и административно право и процес, в които участват и много от членовете на Клуба.

 

Кръжок по римско право

   

       Историята на Кръжока по римско право в СУ "Св. Климент Охридски" започва още от края на 60-те години на миналия век и е свързана с имената на двама от най-големите български специалисти в областта на романистиката – проф. Михаил Андреев и доц. д-р Румен Чолов. Поради форсмажорни обстоятелства в средата на 90-те години Кръжокът преустановява дейността си, започвайки я отново над 15 години по-късно.

      В настоящия си вид Кръжокът по римско право съществува от началото на учебната 2014/2015 г. Основна заслуга за възраждането му имат преподавателите по Римско право проф. дюн Малина Новкиришка-Стоянова, ас. Стоян Иванов, ас. Тихомир Рачев, съдия Васил Александров и съдия Методи Шушков, част от които и към момента взимат активно участие в сбирките. Кръжокът се ръководи от Председател, избран измежду студентите, и обикновено провежда сбирки два пъти в семестъра. На всяка от тях участниците представят и обсъждат своите доклади по предварително определена тематика, свързана с римското право, римската история, културата на Античността и др. Основната цел на Кръжока е да задълбочи познанията и да развие способностите за говорене пред публика на студентите първокурсници, както и на техните колеги от горните курсове, за които материята представлява интерес. Наред с това Кръжокът се стреми да даде на участниците възможност да направят своите първи стъпки в създаването и представянето на собствени научни текстове в една по-неформална и не толкова строго академична обстановка. Сбирките са отворени за посещение от всеки заинтересован студент или преподавател.

      Освен сбирките си, от 2015 г. насам Кръжокът организира ежегодно Състезание за решаване на казуси по Римско частно право за I курс, което се провежда в края на учебната година, непосредствено преди лятната сесия. В рамките на Състезанието първокурсниците имат възможността да тестват на практика познанията си в областта на римското право, а представилите се най-добре получават и шанс да бъдат освободени от семестриален изпит по дисциплината. Наред с това от 2017 г. насам Кръжокът и преподавателите по римско право ежегодно организират автентична възстановка на древноримски граждански процес с участието на студенти.

       Повече информация относно дейността на Кръжока можете да намерите във Фейсбук, както и в уебсайта IUS ROMANUM.

 

Кръжок по гражданско и търговско право

       Кръжокът по гражданско и търговско право към Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" е създаден преди повече от петдесет години. В половинвековната си история той е ръководен от именити личности като проф. д-р Витали Таджер и доц. д-р Емил Георгиев, а една голяма част от изявените преподаватели в Юридическия факултет са участвали активно в дейността му. И днес Кръжокът продължава да събира студенти и преподаватели и да им предоставя форум за обмяна на идеи и опит относно проблеми в областта на гражданското и търговското право. Особени заслуги за запазването на съществуването му в по-ново време има доц. д-р Кристиан Таков.

       По традиция дейността на Кръжока се ръководи от двама студенти в последната година на обучението си, изявяващи интерес към проблемите на гражданското и търговското право. С помощта на преподавателите от Катедрата по гражданскоправни науки те организират всяка сбирка на Кръжока, подготвяйки казуси и материали по подбраните теми за дискусия. Сбирките на Кръжока са отворени за всички студенти и преподаватели с интерес към съответната тема. Участието в тях не предполага членство или предварително записване. 

       Повече информация относно дейността на Кръжока можете да намерите във Фейсбук.

 

Кръжок по наказателно право

      Кръжокът по наказателно право в СУ "Св. Климент Охридски" съществува вече над 15 години. Сбирките му, ръководени от проф. д-р Лазар Груев и гл. ас. д-р Николета Кузманова, са едни от най-посещаваните събития от студентите с интерес към наказателноправните науки.

      Характерно за Кръжока е, че вместо да организират системни занятия, членовете му имат възможността да посетят редица държавни институции като Конституционния съд, Комисията по помилването, Висшия съдебен съвет, Централната комисия за борба с трафика на хора, а също и някои от местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода. Наред с това всяка година в края на месец март Кръжокът провежда своята заключителна сесия, на която студентите представят свои авторски научни разработки, засягащи различни проблеми в областта на наказателното право.

       Повече информация относно дейността на Кръжока можете да намерите във Фейсбук, както и в уебсайта на Юридическия факултет, където са качени и всички студентски научни разработки от 2016 г. насам.
        

 

Кръжок по административно право и процес 

     Кръжокът по административно право и процес към Софийски университет "Св. Климент Охридски" е основан през 2018 година. Подтикнати от общата идея да създадат среда за споделен интерес към административното право, група студенти започват да организират събития, занимаващи се с проблематиката на този отрасъл. В рамките на Кръжока с помощта на гост-лектори биват изнасяни лекции по актуални въпроси, семинари за съставяне на административноправни жалби и решаване на казуси и др.

      Изборът на административното право не е случаен, тъй като тъкмо то е стражът на гражданите против своеволията на държавата. Ръководителите на Кръжока се надяват, че сътрудничеството с Клуба на юриста "Теодор Пиперков" ще подпомогне за постигането на неговата основна цел, а именно - популяризирането на отрасъла и неговата проблематика не само в студентските среди, а и сред обществеността. Защото, както е казал доайенът на административното право и процес проф. д-р Кино Лазаров, "всяка правова държава се нуждае от правов народ"!

       Повече информация относно дейността на Кръжока можете да намерите във Фейсбук.